SOLIDARNI Z UKRAINĄ – WSPIERAMY! / SOLIDARITY WITH UKRAINE

Ukraina została zaatakowana przez rosyjskiego agresora. Kraj jest bombardowany, trwają walki na ulicach ukraińskich miast. Bomby spadają nie tylko na obiekty militarne, ale również na szkoły, przedszkola, osiedla!

Niestety, cierpią zwykli ludzie, dzieci!

Cześć mieszkańców Ukrainy wciąż próbuje znaleźć schronienie poza granicami kraju.

Już blisko 2 miliony uchodźców przekroczyło granice z Polską, znajdując tutaj miejsca gdzie mogą przeczekać ten straszny czas. Zostawili dorobek swojego życia i często z jedną walizką uciekli z ojczyzny ogarniętej wojną. Nie wiemy jak dużo ludzi jeszcze przybędzie do naszego kraju, ilu osobom trzeba będzie udzielić pierwszej pomocy. Trudno tez ocenić ile osób pozostanie w naszym kraju i będzie wymagać wsparcia w wielu obszarach, dających możliwość zaaklimatyzowania się w obcym dla nich społeczeństwie.

Potrzebują wszystkiego, od środków pierwszej pomocy po żywność, ubrania, pomoc medyczną, wsparcie w sprawach formalnych i prawnych. Nasze działania do tej pory skoncentrowane były na bieżących potrzebach, które przynosił każdy dzień i każda godzina, tj. organizacji transportu dla uchodźców, zapewnienie im bezpiecznych miejsc do przenocowania, wyposażenie w niezbędne rzeczy po przekroczeniu granic, pomoc psychologiczna, pomoc prawna, pomoc medyczna.

Zważywszy na fakt, że bardzo duża ilość osób już do nas dotarła, ma swoje bezpieczne miejsca i ich pierwsze potrzeby zostały zaspokojone, koniecznym jest szybkie rozpoczęcie i wdrożenie kolejnych działań, związanych z ich adaptacją do nowej rzeczywistości.

Biorąc pod uwagę powyższe, plan działania Stowarzyszenia na najbliższe miesiące obejmuje zagospodarowanie takich obszarów, jak:

 • organizacja bezpiecznych transportów do krajów Europy zachodniej;
 • zabezpieczenie stałej grupy wolontariuszy odpowiedzialnych za działania i koordynację poszczególnych obszarów pomocowych;
 • zagwarantowanie tymczasowych miejsc pobytu na terenie województwa podkarpackiego oraz na terenie innych województw;
 • zabezpieczenie żywności dla osób będących pod opieką Stowarzyszenia;
 • szybkie kursy językowe;
 • kursy zawodowe przystosowujące do podjęcia pracy w Polsce;
 • pomoc psychologiczna, medyczna i prawna;
 • warsztaty integracyjno-adaptacyjne dla różnych grup wiekowych o różnej tematyce, połączone z nauką języka polskiego.

Jesteśmy głęboko poruszeni obecną sytuacją w Ukrainie i chcemy okazać solidarność oraz wsparcie jej obywatelom.

Naszym zamiarem jest pomoc tu i teraz, ale także pomoc długofalowa, dającą możliwość usamodzielnienia się i adaptacji.

Wpłaty prosimy kierować na dedykowane konto bankowe Stowarzyszenia w SanBank o/Rzeszów, nr:

31 9430 0006 6000 6857 2000 0005

lub przez portal zbiórkowy: www.dajesz.pl 

 

Wpłaty w walutach EUR i USD prosimy realizować bezpośrednio na rachunki bankowe Stowarzyszenia Pod Skrzydłem Anioła w Rzeszowie:

Nadsański Bank Spółdzielczy o/Rzeszów, kod BIC (SWIFT) POLUPLPR

– dla EUR: PL85 9430 0006 6000 6857 2000 0003

– dla USD: PL58 9430 0006 6000 6857 2000 0004

z dopiskiem „Solidarni z Ukrainą”

 

Informacje o naszych działaniach, które zrealizowaliśmy do 24 lutego 2022 roku znajdą Państwo na naszych stronach:

www.dajesz.pl

https://www.facebook.com/f.zostananiolem?locale=pl_PL

https://www.instagram.com/podskrzydlemaniola/

https://www.linkedin.com/company/82694991/admin/

Ilość pomocy, której udzieliliśmy po 24 lutego 2022 roku możemy mierzyć w:

 • tysiącach przejechanych kilometrów;
 • tysiącach przetransportowanych i zaopiekowanych osób;
 • tonach zorganizowanych i rozdysponowanych darów;
 • tysiącach roboczo godzin wykonanych przez nas i wolontariuszy działających przy naszym Stowarzyszeniu;
 • setkach osób dla których udzielono pierwszej pomocy medycznej;
 • tysiącach indywidualnych tragicznych historii, z którymi trzeba było się zmierzyć;
 • dziesiątkach tysięcy złotych, które wydaliśmy z własnych prywatnych kieszeń aby zabezpieczyć jak najwięcej potrzebujących osób

Aby móc działać dalej bardzo potrzebujemy finansowego wsparcia.

Goraco prosimy o finansową pomoc, dzięki której będziemy mogli realizować zaplanowane przez naszą organizację działania pomocowe dla Ukrainy.

 

HELP FOR UKRAINE:

Ukraine was attacked by a Russian aggressor. The country is under bombardment, fighting continues in the streets of Ukrainian cities. Bombs are falling not only on military facilities but also on schools, kindergartens, and civil buildings.

Unfortunately, ordinary people are suffering!

Many Ukrainian citizens are still trying to find shelter in other countries. So far, over 2 million refugees have crossed the Polish border to find a place, where they can wait out this terrible time. They left everything behind, many fled their war-torn homeland with a single suitcase. We don’t know how many more refugees will come to Poland, how many will need quick help, and how many will stay here longer and will require assistance to enable them to acclimate to their new environment. They need everything, from first aid and food to clothing, medical care, help filling out paperwork, etc.

Our activities so far have been focused on immediate needs, such as organizing transport for the refugees, finding safe accommodations, providing basic necessities after they cross the border, mental health assistance, legal assistance, medical help, etc.

Now that a very large number of refugees are already here, have safe places to stay and their immediate needs have been met, it is important to quickly start implementing the second stage of support related to their acclimation to their new environment.

Our plan of action for the coming months includes:

 • Organizing safe transport to western Europe;
 • Securing a permanent group of volunteers responsible for activities and coordination of specific aid areas;
 • Securing guaranteed temporary accommodations;
 • Securing food for those in our care;
 • Legal aid;
 • Accelerated language courses;
 • Vocational training
 • Medical and mental health help;
 • Integration workshops for various age groups, on various topics, with language classes.

We are deeply moved by the current situation in Ukraine and want to show solidarity and support the Ukrainian citizens. Our intent is to help right now, but also provide support in the long run, to allow the refugees to become independent.

Direct donations in PLN can also be made from abroad. There’s the Association’s dedicated bank account at SanBank o/Rzeszów:

BIC (SWIFT) code POLUPLPR

PL31 9430 0006 6000 6857 2000 0005

with the annotation „Solidarity with Ukraine”

For payments in EUR and USD please refer directly to the bank accounts of Pod Skrzydłem Anioła Association in Rzeszów:

Nadsański Bank Spółdzielczy o/Rzeszów, BIC (SWIFT) code POLUPLPR

– for EUR: PL85 9430 0006 6000 6857 2000 0003

– for USD: PL58 9430 0006 6000 6857 2000 0004

with the annotation „Solidarity with Ukraine”

Information about the activities we have carried out so far can be found on our websites:

www.dajesz.pl

https://www.facebook.com/f.zostananiolem?locale=pl_PL

https://www.instagram.com/podskrzydlemaniola/

https://www.linkedin.com/company/82694991/admin/

 

The amount of help we have provided as of February 24, 2022, can be measured in:

 • Thousands of kilometers traveled;
 • The thousands of refugees who were moved to secure locations;
 • The tons of organized and distributed donations;
 • The thousands of hours of work by our team and our volunteers;
 • The hundreds of people who received first aid;
 • The thousands of individual tragic stories that had to be faced;
 • The tens of thousands of zloty (PLN), which we spent out of our pockets, to help as many refugees as possible.

We are in desperate need of financial assistance to continue our action.

We kindly ask for financial help that could enable us to implement the support activities planned by our organization for the Ukrainian people.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.